این جدول تمامی آرا ثبت شده این نظرسنجی را لیست می‌کند. اگر کاربران ناشناس مجاز به رای دادن باشند، با IP address کامپیوتری که برای رای دادن به کاربرده‌اند شناسایی خواهند شد.
بازدید کنندهرایزمان استمپترتیب صعودی
۱۷۲.۳۰.۵.۱۸نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتد, ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ - ۱۹:۵۲
۲۱۲.۸۰.۲۱.۱۹۸نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتس, ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ - ۱۰:۱۳
adminkordestan اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شدس, ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - ۱۱:۲۴
adminkermanshahنظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتس, ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ - ۱۴:۴۷
۱۰.۳۰.۱.۱۷۱نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتد, ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ - ۰۹:۱۴
۱۰.۳۰.۱.۱۶۴نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتش, ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ - ۱۷:۱۵
۱۰.۳۰.۱.۱۸۲نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتچ, ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۰۹:۱۱
۱۹۲.۱۶۸.۰.۱۷۹نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتي, ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ - ۱۴:۲۳
۱۷۲.۳۰.۸.۳نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتش, ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - ۰۸:۵۶
۱۷۲.۱۹.۸۰.۱۹۴ اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شدش, ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ - ۱۴:۵۸
۱۷۲.۲۴.۱۷۰.۱۳۱ اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شدد, ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ - ۰۷:۵۳
۱۷۲.۱۸.۱۷۹.۱۳۰نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتي, ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ - ۱۰:۴۶
۱۹۲.۱۵.۱۵۳.۴۹نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتج, ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ - ۱۱:۵۹
۵.۲۵۰.۴۷.۱۷۵نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتچ, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۷:۲۴
۹۲.۲۴۲.۱۹۷.۱۹۲اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیستچ, ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ - ۱۵:۴۰
۲.۱۸۶.۱۵۱.۷۶نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتد, ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ - ۱۳:۰۲
۵.۲۵۰.۳۶.۲۴۸ اتفاق مطلوبی است و باعث بر طرف شدن بسیاری از مشکلات ساختاری در نظام سیاسی خواهد شدس, ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - ۲۳:۵۵
۵.۲۱۳.۵۰.۲۱اگرچه اتفاق مطلوبی است ولی در شرایط اجتماعی و سیاسی کنونی کشور اجرای آن ممکن نیستس, ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ - ۱۹:۰۱
۵.۱۲۲.۱۵۰.۳۶نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتش, ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۹:۲۷
۱۸۵.۱۸۴.۳۴.۶نظام پارلمانی با شرایط اجتماعی و سیاسی جامعه ایران متناسب نیست لذا این تغییر نتایج مطلوبی نخواهد داشتش, ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ - ۱۳:۵۱